пʼятниця, 15 травня 2020 р.


Контрольна робота з біології

8 клас
Початковий рівень (4бали)
1.Укажіть зону кори головного мозку, де розташовані центри зорової сенсорної системи:
а) потилична;
б) скронева;
в) лобова;
г) тім'яна.
2. Підвищує частоту і силу серцевих скорочень:
а) інсулін;
б) тестостерон;
в) адреналін;
г) мелатонін.
3. Залоза внутрішньої секреції, яка активно працює в дитячому віці, а після статевого дозрівання поступово атрофується:
 а) гіпофіз;
б) тимус;
в) щитоподібна;
г) епіфіз.
4. Відомі такі види пам'яті за часом збереження інформації, як
а)мимовільна;
б)миттєва;
в)оперативна
г)консервативна
5. Відповідають за кольорове сприйняття:
а) колбочки;
б) палички;
в) біполярні нейрони;
г) мультиполярні нейрони.
6. Рецептори, що відповідають за сприйняття світла відносяться до:
 а) хеморецепторів;
 б) терморецепторів;
 в) фоторецепторів;           
 г) механорецепторів.
7. Кінчик язика найбільш чутливий до:
 а) солоного;
 б) кислого;
 в) гіркого;
 г) солодкого.
8.Кашель, чхання, кліпання очима — це рефлекси
а)умовні;
б)орієнтувальні безумовні;
в) харчові безумовні;
г) оборонні безумовні.

У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти. (5 бали)
1. Гормонами наднирників  є:
 а) адреналін;
 б) інсулін;
 в) норадреналін;
 г) тестостерон;
 д) тироксин.
2. До залоз зовнішньої секреції відносяться:
а) щитоподібна;
б) потові;
в) слинні;
г) статеві;
д) сльозні.
 3. До фоторецепторів відносяться:
а) волоскові клітини;
б) колбочки;
в) смакові клітини;
г) палички;
 д) кришталик.
4. До внутрішньго вуха відносяться:
 а) вушна раковина;
б) молоточок;
в) коваделко;
 г) стремінце;
д) завитка.


9 клас
Контрольна робота  з біології за ІІ семестр
1.      Наука про закономірності спадковості та мінливості організмів:
А) Цитологія     Б) Морфологія     В) Біохімія     Г) Генетика
2.      У якому законі Менделя доведено, що усі нащадки будуть одноманітними як за генотипом, так і за фенотипом:
А)  І закон   Б) ІІ закон       В) ІІІ закон     
3.       Вид мінливості, який виникає без змін генотипу і не  зберігається в разі статевого розмноження:
А) спадкова      Б) неспадкова     В) комбінаційна   Г) мутаційна
4.      Незворотний, спрямований  історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами  на всіх рівнях організації життя це:
А) мінливість     Б) еволюція     В) адаптація    Г) кросинговер
5.      Уявлення про еволюцію як ступінчастий розвиток живого від простого до складного сформував:
А) Ламарк       Б) Гук      В) Дарвін       Г) Мендель
6.      Сукупність особин одного виду організмів, які існують в межах певної території, вільно схрещуються і відносно ізольовані від інших популяцій виду це:
А) екосистема      Б) вид       В) популяція       Г) екологічна ніша
7.      Вид Людина розумна належить до класу:
А) Птахи     Б) Риби       В) Ссавці      Г) Плазуни
8.      Життя виникло завдяки божественному творенню це гіпотеза:
А) креаціонізму    Б) спонтанного зародження     В) стаціонарного стану  Г) панспермії
9.      Основною і найменшою одиницею класифікації є
А) Царство      Б) Тип      В) Рід       Г) Вид
10.  Це неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами
А) віруси        Б) бактерії        В) гриби      Г) водорості

          11. Виберіть з переліку чотири характерних риси рослинних організмів: (1 бал)
А) є еукаріотичними організмами;
Б) клітина містить пластиди і вакуолю;
В) клітина стінка складається з хітину;
Г) розмножуються лише нестатевим способом
Д) автотрофний тип живлення
Е) клітинна стінка утворена целюлозою

12. Встановіть відповідність між екологічним чинником  і групою до якої він належить.  (1 бал)
А) паразитизм                            1.Антропогенний чинник
Б)  температура                          2. Біотичний чинник
В) забруднення стічних вод     3. Абіотичний чинник

13.  Встановіть відповідність між групою тварин і таксонами. ( 2 бали)
   А) Хордові                1. Рід
   Б) Хребетні               2. Підтип
   В) Ссавці                  3. Ряд
   Г) Хижі                     4. Клас
   Д) Кіт лісовий          5. Вид
   Е) Котячі                  6. Родина
   Ж) Кіт                       7. Тип

14.  Задача (3 бали)
Гомозиготний чоловік, з ямочками на щоках, одружився із гомозиготною жінкою, яка не мала ямочок на щоках. Ямочки на щоках – є домінантною ознакою. Яких нащадків слід очікувати при такому схрещуванні?
ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з природознавства
 ЗА ІІ СЕМЕСТР
5 клас

У завданнях 1 – 6 виберіть одну правильну відповідь
1. Ознакою відмінності живих організмів від тіл неживої природи є:
А маса тіла                                        Б обмін речовин і енергії
В здатність до зміни форми            Г розширення при нагріванні.
2. Найменшою одиницею будови живих організмів є:
А клітина       Б орган
В кістки         Г насіння.
3. До одноклітинних організмів належить:
А морська капуста   Б хламідомонада
В комар                     Г ряска.
4. Необхідною умовою утворення рослинами органічних речовин з неорганічних є наявність:
А світла                     Б ґрунту
В коренів                   Г чистого повітря.
5. Рослини, що встигають протягом одного року утворити насіння, називаються:
А швидкорослими   Б однорічними
В одноразовими       Г вічнозеленими.
6. До хребетних тварин належить:
А павук-хрестовик   Б рак річковий
В дощовий черв’як  Г гадюка звичайна.
У завданнях 7 – 8 виберіть дві правильні відповіді
7. Верхній ярус лісу утворюють:
А шипшина   Б дуб
В ліщина        Г граб.
8. Пристосуванням водних тварин до активного руху є:
А обтічна форма тіла           Б перетинки між пальцями
В великі очі                          Г добре розвинений нюх.
У завданнях 9 – 10 встановіть відповідність (до слова, позначеного цифрою доберіть відповідний йому термін чи опис , позначені буквою)
9. Встановіть відповідність між твариною та її способом живлення
Тварини          Спосіб живлення
1 кінь;             А рослиноїдні;
2 сова;            Б трупоїдні;
3 ведмідь.       В м’ясоїдні;
Г всеїдні.
10. Встановіть відповідність між частиною гриба та її описом
Частини гриба                     Опис
1 грибниця;                           А складається із шапинки та ніжки;
2 шапинка;                            Б довгі, тонкі,дуже розгалужені нитки;
3 плодове тіло.                     В служать для утворення органічних речовин з неорганічних;
Г в нижній частині утворюються спори, що служать для розмноження.


четвер, 14 травня 2020 р.

11 клас біологія і екологія


Семестрова контрольна робота з біології і екології 11 клас.

І – рівень ( 3 б. )
1) Найбільший розвиток екологічна наука отримала в:
а) 19 ст.
б) першій половині 20 ст.
в) другій половині 20 ст.

2) Концепція екологічного розвитку в перше була запропонована на міжнародній конференції:
а) у м. Токіо
б) Стокгольмі
в) Ріо-де-Жанейро

3) Яка із оболонок геосфери сформувалася найпершою?
а) гідросфера
б) атмосфера
в) літосфера
г) біосфера

4) Запропонував вчення про біосферу:
а) В.Вернадський
б) А. Гумбольт
в) Ж-Б. Ламарк
г) В. Докучаєв

5) Найбільшого тиску біосфера зазнала в період:
а) збиральства і мисливства
б) аграрної культури
в) індустріального виробництва
г) пост індустріального виробництва
6) Повне фізичне очищення води відбувається протягом:
а) 3 днів
б) 4 днів
в) 7 днів
г) 10 днів
ІІ – рівень (3 б. )
7)До загальнонаукових методів екологічних досліджень відносять:
а) картографічний    
б) статистичний
в) моделювання
г) описовий
д) прогнозування
є) спостереження
ж) аерокосмічний
з) оптимізаційний
і) порівняльний
к) історичнині
8) Заказник це  __________________________________________
9) Канцероген це __________________________________________

ІІІ – рівень  ( 3 б. )
10 ) Назвіть і охарактеризуйте основні ознаки ноосфери.
11) Назвіть і обґрунтуйте просторові межі босфери.

IV – рівень  ( 3 б. )
12) Які зміни природного середовища спричиняють порушення колообігів речовин і потоків енергії? Наведіть приклади.